សេចក្តីសង្ខេប យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ និង គោលនយោបាយអាទិភាព ៦ចំណុច ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីសង្ខេប យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ និង គោលនយោបាយអាទិភាព ៦ចំណុច ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីសង្ខេប យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ និង គោលនយោបាយអាទិភាព ៦ចំណុច ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ 150 150 Cambodia Development Center

ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី បញ្ចកោណទាំង ៥ នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើតការងារ, ធានាសមធម៌, បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងរក្សាចីរភាព។ ឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមិទ្ធផល ដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ កន្លងមក និងការពិនិត្យវាយតម្លៃនិន្នាការតំបន់ និងសកល ជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅ ២៥ឆ្ខាងមុខ សំដៅឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៥០។

ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ គោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន ០៦ចំណុច នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១  សម្រាប់ចាប់អនុវត្ត មុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងតួនាទីជារបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច កម្មវិធី នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា។

*ទាញយកជាភាសាខ្មែរ

**ទាញយកជាភាសាអង់គ្លេស