យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ 1024 576 Cambodia Development Center

——
ក្នុងនីតិកាលទី៧នេះ ឯកសារសំខាន់នោះចំនួន ០២ ត្រូវបានដាក់ចេញ មួយក្នុងចំណោមនោះគឺ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើតការងារ, ធានាសមធម៌, បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងរក្សាចីរភាព ដែលនឹងដើរតួជាទិសដៅក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ ខាងមុខ។ នៅក្នុងផ្នែកទី១ នៃភាគទី៤ នេះ នឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិត អំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ថាតើអ្វីជាបញ្ចកោណ? អ្វីជាដំណាក់កាលទី១? តើរាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា មានភាពចាំបាច់ដូចម្តេចខ្លះក្នុងការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះ?