បដិវត្តន៍ពណ៌ ជាព្យសនកម្មអាក្រក់សម្រាប់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

បដិវត្តន៍ពណ៌ ជាព្យសនកម្មអាក្រក់សម្រាប់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

បដិវត្តន៍ពណ៌ ជាព្យសនកម្មអាក្រក់សម្រាប់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ 150 150 Cambodia Development Center

អំពីអ្នកនិពន្ធ

* លោក រស់ សយម្ភូ ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Sussex ចក្រភពអង់គ្លេស និងជានិសិត្សថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសន្តិសុខ, វិវាទ និងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Leicester ចក្រភពអង់គ្លេស។

អំពីអត្ថបទវិចារណាកថា

នៅពេលលឺពាក្យ បដិវត្តន៍ពណ៌ អ្វីដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬសាធារណជន អាចនឹកដល់នោះគឺ សកម្មភាព ឬបំណងដើម្បីផ្តួលរំលំរបបណាមួយ ដោយប្រើហេតុផលប្រជាធិបតេយ្យ។ ជាការពិតណាស់ បដិវត្តពណ៌ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាហូរហែនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះ មានបំណងផ្តល់ជាធាតុចូល សម្រាប់សាធារណជន អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយលើកយកការសិក្សាទៅលើអត្ថបទស្រាវជ្រាវរំលឹកទ្រឹស្តី និងការបញ្ជាក់អំពីអរិភាពដែលពុំអាចមើលរំលង។ ជាមួយនឹងការយល់ឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រធានបទនេះ ជាពិសេសក្នុងកិច្ចការពារសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ អត្ថបទនេះ នឹងសិក្សាទៅលើ៖ (១) អ្វីជាបដិវត្តន៍ពណ៌? (២) ធាតុផ្សំសំខាន់ៗ និងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ (៣) អ្វីជាគោលបំណងនៃបដិវត្តន៍ពណ៌? និង (៤) ភាពចលាចលដែលនឹងបង្កឡើងដោយបដិវត្តន៍ពណ៌ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Critical Discourse Analysis ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយធ្វើការសិក្សា និងប្រៀបធៀបទៅលើអត្ថបទស្រាវជ្រាវរំលឹកទ្រឹស្តី ដទៃទៀត ក៏ដូចជាករណីសិក្សាអំពីបដិវត្តន៍ពណ៌ ដែលកើតមាននៅលើពិភពលោក។

Download in Khmer