កិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកនិពន្ធ

ប្រធានបទ៖ អ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត និង អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ

ប្រធានបទ៖ អ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត និង អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ សន្ទនាជាមួយអ្នកនិពន្ធ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៦:០០ ល្ងាច ក្រោមប្រធានបទ «អ្វីដែលអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាត និង អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ» ជាមួយ កញ្ញា ជា មុយគីម អ្នកសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវ និងបោះពុម្ពផ្សាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូប និងជាក្រុមការងារកែសម្រួល និងពិនិត្យអត្ថបទនៃសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤»។

read more

ប្រធានបទ៖ ទិន្នន័យធំ (Big Data)៖ ធំពេកដែលមិនគួរមើលរំលង

ប្រធានបទ៖ ទិន្នន័យធំ (Big Data)៖ ធំពេកដែលមិនគួរមើលរំលង 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ សន្ទនាជាមួយអ្នកនិពន្ធក្រោមប្រធានបទ «ទិន្នន័យធំ (Big Data)៖ ធំពេកដែលមិនគួរមើលរំលង» ជាមួយ កញ្ញា គង់ រតនធីតា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, អ្នកនិពន្ធអត្ថបទមួយរូប និងជាក្រុមការងារកែសម្រួល និងពិនិត្យអត្ថបទនៃសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤» និងបច្ចុប្បន្ន កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University ប្រទេសសិង្ហបុរី។

read more

ប្រធានបទ៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងពីប្រព័ន្ធ 5G

ប្រធានបទ៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងពីប្រព័ន្ធ 5G 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ សន្ទនាជាមួយអ្នកនិពន្ធ ក្រោមប្រធានបទ «អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹងពីប្រព័ន្ធ 5G» ជាមួយអ្នកនិពន្ធពីររូបនៃសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤»។ វាគ្មិនទី១ កញ្ញា គង់ រតនធីតា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទមួយរូប និងជាក្រុមការងារកែសម្រួល និងពិនិត្យអត្ថបទនៃសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤» និងបច្ចុប្បន្ន កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University ប្រទេសសិង្ហបុរី។ វាគ្មិនទី២ លោក សុខ គុណវឌ្ឍន៍ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង និងបច្ចេកទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងជាសហនិពន្ធអត្ថបទនៃសៀវភៅ «ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤»។

read more