កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ បរិយាកាសអាជីវកម្មកម្ពុជា ក្នុងនិងក្រោយជំងឺកូវីដ១៩

ប្រធានបទ៖ បរិយាកាសអាជីវកម្មកម្ពុជា ក្នុងនិងក្រោយជំងឺកូវីដ១៩ 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី១១ ក្រោមប្រធានបទ «បរិយាកាសអាជីវកម្មកម្ពុជា ក្នុងនិងក្រោយជំងឺកូវីដ១៩» ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយស លោក ស៊ាង សុបញ្ញា ជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខេម-អាស៊ាន និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

read more

ប្រធានបទ៖ ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជា និងគោលការណ៍គោលនយោបាយការបរទេស

ប្រធានបទ៖ ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជា និងគោលការណ៍គោលនយោបាយការបរទេស 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី១០ ក្រោមប្រធានបទ «ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជា និងគោលការណ៍គោលនយោបាយការបរទេស» ជាមួយ បណ្ឌិត នាក់ ចិន្ដារិទិ្ទ ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

read more

ប្រធានបទ៖ កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ

ប្រធានបទ៖ កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៩ ក្រោមប្រធានបទ «កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ» ជាមួយ បណ្ឌិត ឆេង គីមឡុង ជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី។

read more

ប្រធានបទ៖ អនាគតនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្រធានបទ៖ អនាគតនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ា 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៨ ក្រោមប្រធានបទ «អនាគតនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ា» ជាមួយ បណ្ឌិត កា ម៉ាធុល អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងបណ្ឌិត ងួន គឹមលី នាយកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី។

read more