កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា

EPISODE 7: Biden’s Administration and Foreign Policy Toward Southeast Asia

EPISODE 7: Biden’s Administration and Foreign Policy Toward Southeast Asia 960 540 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៧ ក្រោមប្រធានបទ «រដ្ឋបាលលោក ចូ បៃដិន និងគោលនយោបាយការបរទេសមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍» ជាមួយ បណ្ឌិត កា ម៉ាធុល អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

read more

EPISODE 6: The importance of digital skills and capacity for Industry 4.0

EPISODE 6: The importance of digital skills and capacity for Industry 4.0 960 540 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៦ ក្រោមប្រធានបទ «ភាពចាំបាច់នៃជំនាញ និងសមត្ថភាពឌីជីថលសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ៤.០» ជាមួយ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឡេង ភីរម្យ នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ និងជាសមាជិកគណៈប្រឹក្សាយោបល់វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។

read more

EPISODE 5: Youth and Changes of Social Attitudes

EPISODE 5: Youth and Changes of Social Attitudes 960 540 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៥ ក្រោមប្រធានបទ «យុវជន និងបម្រែបម្រួលឥរិយាបថសង្គម» ជាមួយ លោក ស៊ាង លាប អ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ នៃអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងផែនការ។

read more

Episode 4: “Digital Economy’s Potential for the Future of Cambodia’s Economy”​

Episode 4: “Digital Economy’s Potential for the Future of Cambodia’s Economy”​ 843 506 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា #Episode4 ក្រោមប្រធានបទ «សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សម្រាប់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា» ជាមួយឯកឧត្ដមបណ្ឌិត គង់ ម៉ារី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌ គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា

read more