កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា

Episode 3: “Cambodia’s Economic (Recovery) Options in New Normal”

Episode 3: “Cambodia’s Economic (Recovery) Options in New Normal” 843 506 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា #Episode3 ក្រោមប្រធានបទ «ជម្រើសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី» ជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិត សឹង រេត ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ាន សាកលវិទ្យាល័យ Antwerp ប្រទេសប៊ែលហ្សិក  

read more

Episode 2: New Normal

Episode 2: New Normal 843 506 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ៖ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី កំពុងជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុត ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន អ្នកប្រតិបត្តិគ្រប់វិស័យ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ មិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឺនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី បង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់លើការបម្រែបម្រួលស្ថានភាពមុន និងក្រោយវត្តមានជំងឺកូវីដ១៩។ តើអ្វីទៅជាប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី? កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា #Episode2 ក្រោមប្រធានបទ “ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី (New Normal)” នឹងប្រមូលផ្តុំអ្នកជំនាញ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិករ និងសិស្ស-និស្សិត ដើម្បីចែករំលែកការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះ ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មីនេះ ជាពិសេសក្នុងបរិបទកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើវិស័យសំខាន់ៗ រួមមាន អប់រំ សុខភាពសាធារណៈ សារព័ត៌មាន អាជីវកម្ម ទេសចរណ៍ និងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ Watch here    

read more

Episode 1:Cambodia’s Economic Foundations and Education System in Post-COVID-19

Episode 1:Cambodia’s Economic Foundations and Education System in Post-COVID-19 960 540 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា #Episode1 ក្រោមប្រធានបទ «គ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជា ក្រោយជំងឺកូវីដ១៩» ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស លោក វ៉ាន់ ដេវីឌ សហការីជាន់ខ្ពស់-ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ-ឯកជន នៃ PLATFORM IMPACT និងលោកបណ្ឌិត អ៊ុន លាង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ វាគ្មិនទាំងពីររូប បានធ្វើការចែករំលែកការយល់ឃើញ និងមតិយោបល់ដ៏មានអត្ថន័យ និងស៊ីជម្រៅដែលជាជ្រុងមួយនៃការពិចារណាទៅលើដំណើររៀបចំគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា នៅពេលដែលជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានបញ្ចប់។ Watch here

read more