ប្រធានបទ៖ កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ

ប្រធានបទ៖ កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ

ប្រធានបទ៖ កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ 150 150 Cambodia Development Center

ប្រធានបទ

កិច្ចសន្ទនាវាគ្មិនកម្ពុជា Episode ទី៩ ក្រោមប្រធានបទ «កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ» ជាមួយ បណ្ឌិត ឆេង គីមឡុង ជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី។