Compilation of the RGC’s Response to COVID-19

Compilation of the RGC’s Response to COVID-19

Compilation of the RGC’s Response to COVID-19 150 150 Cambodia Development Center

បច្ចុប្បន្នភាព វិធានការ និងចំណាត់ការសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២)

សូមទាញយកជា PDF តាមរយៈ៖
– វិធានការ និងចំណាត់ការសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ២០២២៖ https://bit.ly/3zO5AMB
– វិធានការ និងចំណាត់ការសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ២០២១៖ https://bit.ly/33cayGX
– វិធានការ និងចំណាត់ការសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ២០២០៖ https://bit.ly/3bhLcIK